Pulzace a podtlak: co se může stát, když je nebudeme respektovat?

V předchozím příspěvku jsme si vysvětlili význam spolehlivého fungování podtlaku a pulzace pro plynulý a vyrovnaný průběh dojení. Dnes se podíváme na možné důsledky, které může mít působení nesprávných parametrů dojení na pohodu a užitkovost zvířat.
Nesprávná pulzace snižuje funkčnost dojicího systému, což má zásadní důsledky pro krávy, efektivitu dojení a kvalitu mléka.

Pokles a nepravidelné kolísání podtlaku

Během vydojování mléka působí na konec struku pravidelné střídání stisku a sání, které je zásadní pro hladký průběh podojení a pro zachování zdraví struku. Nicméně z důvodů, jako jsou např. nedostatečná kapacita čerpadla, malý průměr podtlakových hadic nebo možná nesprávné komponenty dojicí soupravy, mohou nastat některé nežádoucí změny v hodnotách podtlaku, jak zdůrazňuje specialista společnosti Milkrite Filippo Lusetti:
„Pokud rezerva podtlaku v čerpadle není dostatečná, systém nemusí být schopen čelit náhlým výkyvům podtlaku, ke kterým dochází např. po spadnutí dojicí soupravy nebo při nesprávném fungování uzavíracího ventilu“.
Každé takové dramatické snížení hodnoty podtlaku znamená zhoršený výkon při dojení a nadměrný stres pro zvířata.

Nižší podtlak zapříčiňuje nižší maximální průtok mléka, delší dobu dojení a silnější dodojování, což usnadňuje bakteriím vstup do strukového kanálku. Přesněji řečeno, dramatický pokles podtlaku by mohl vyvolat zahlcení návlečky, následovaný refluxem mléka ze struku zpět do mléčné cisterny. V závislosti na kapacitě a vlastnostech sběrače mléka se tak bakterie mohou šířit z infikované čtvrti do zdravé.

Jak je popsáno výše, hlavními nežádoucí změnami podtlaku jsou:

Pokles podtlaku
K poklesu podtlaku může dojít ve chvíli, když je mléko nasáto a začne jeho transport mléčnými hadicemi. Za silný pokles podtlaku na konci struku jsou obvykle odpovědné vysoká míra průtoku mléka, (zejména při nesprávném nastavení systému dopravy mléka) a nedostatečné nebo zablokované přívody vzduchu ve sběrači.

Nepravidelné kolísání podtlaku
Kolísání podtlaku spočívá v nadměrném poklesu a následném obnovení hodnot podtlaku v dojicím zařízení. To bývá důsledkem prokluzu návlečky nebo spadnutí dojicí soupravy, které vyvolá neočekávané vniknutí vzduchu do podtlakového systému.

Některé faktory, které zhoršují nepravidelné kolísání podtlaku:

  • Náhlé vniknutí velkého množství vzduchu.
  • Překážka bránící proudění vzduchu.
  • Malý průměr mléčných hadic.
  • Nevýkonný regulátor podtlaku.
  • Nedostatečná kapacita podtlakového čerpadla.

V kombinaci s funkčními a obvyklými pravidelnými výkyvy mohou nepravidelné výkyvy prodloužit dobu dojení a bránit správnému vydojování mléka z vemene, dráždit tkáň struku a potenciálně způsobit klinickou mastitidu.
Přinášíme několik případů z praxe, se kterými se setkali naši specialisté a které názorně ukazují na důležitost používání kvalitních komponentů při předcházení nepravidelnému kolísání podtlaku:
Na jedné z našich farem chovatelé pozorovali, že krávy jsou během dojení nezvykle neklidné a ve stádě se zvýšil počet případů mastitidy." Ukázalo se, že důvodem této změny chování a šíření infekce je nefunkční a opotřebovaný ventil, který způsoboval nepravidelné kolísání podtlaku. To významně ovlivňovalo vlastní proces dojení a následně poškozovalo zdraví vemen krav. Poté, co byl starý ventil vyměněn za nový a účinný regulátor podtlaku, obnovila se pohoda při dojení a dramaticky poklesl výskyt infekce. “

Nesprávně nastavené hodnoty tlaku a předojování mají různé negativní dopady.

Nesprávný tlak během fáze masáže

Tlak uvnitř návlečky během fáze, kdy je uzavřená je dalším zásadním faktorem pro plynulé vydojování mléka, protože zajišťuje stimulaci konce struku.
Pokud je tlak nedostatečný, intra – a extravaskulární tekutina, která se během dojení hromadí ve tkáni struku zde setrvává a ovlivňuje její pružnost. Specialista společnosti Milkrite Filippo Lusetti vysvětluje:
"Nedostatečné vyprázdnění vemene dráždí jeho tkáň a snižuje odolnost strukového kanálku proti bakteriální infekci." Mezi hlavní příčiny nesprávného tlaku během dojení patří nedostatečná údržba dojicího zařízení. Jedna nepovšimnutá poškozená návlečka nebo netěsnost v pulzační trubici mohou negativně ovlivnit proces dojení a zdraví zvířat. “

Na druhé straně nadměrný tlak by mohl způsobit zesílení stěny struku a její poškození, jak je vysvětleno níže.

Příliš vysoký podtlak na konci dojení a předojování

Během dojení podtlak napíná tkáň struku a způsobuje mikroskopické trhliny v kůži. Tyto mikrotrhliny jsou pak příčinou zvýšené produkce keratinu, známější jako hyperkeratóza. Do určité míry lze tento proces považovat za fyziologickou a nevyhnutelnou reakci na dojení. Pokud je však tlak působící na konec struku během dojení příliš silný, prstenec keratinu obklopující otvor struku nepřirozeně zmohutní a zesílí. Z toho poznáme, že hyperkeratóza se již může vyvíjet patologicky, a že hladký průběh dojení je ohrožen. Vysoký stupeň hyperkeratózy brání spouštění mléka, poškozuje vemeno a zvyšuje potenciální riziko nových infekcí.

Konec dojení představuje další velmi choulostivou fázi v celém procesu, protože v tuto chvíli není struk během stimulace naplňován mlékem a je tedy poměrně zranitelný. Stlačený struk se znovu otevře při vniknutí vzduchu nebo mléka z vnějšku namísto zevnitř, což usnadní přístup bakteriím.
Doba dojení by proto měla být co nejkratší, aby se snížil tlak na konce struků a nepůsobil na ně déle, než je nutné. Delší doba dojení, a zvláště předojení může zvýšit zesilování tkáně struku a míru kontaminace vemene, jak zdůrazňuje další specialista společnosti Milkrite Lucy Giuliani:
"Mnoho farmářů si klade za cíl neztratit ani kapku mléka a udržet dojicí soupravu na vemeni tak dlouho, jak je to možné, někdy i poté, co mléko přestane téct." Přitom si neuvědomují, jaké škody tento návyk může způsobit. V praxi jsme se setkali s případem, kdy vemena krav byla velmi podrážděná, a snažili jsme se najít a pochopit příčinu. Problémem bylo předojování, proto jsme navrhli zkrátit dobu pro automatické snímání dojicích souprav. Následně se výrazně zlepšil stav struků ve stádě. “

Doufáme, že tyto případy, doplněné o postřehy našich odborníků, upozorní nejen na důležitost vakuové pulzace, ale také na to, jaké dopady by mohlo mít podcenění údržby dojicího zařízení pro kvalitu mléka, pohodu zvířat a celkovou efektivitu chovu.

Převzato z: www.milkrite-interpuls.com/en/news